Bijbeltekst

Openbaring 10: 1 tot 7

De geopende boekrol
Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur. 2Hij hield een kleine boekrol geopend in zijn hand. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. 3Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult, en daarna lieten de zeven donderslagen hun stem horen. 4Ik wilde opschrijven wat ze gezegd hadden, maar een stem uit de hemel zei tegen mij: ‘Wat de zeven donderslagen gezegd hebben, moet je geheimhouden. Schrijf het niet op.’ Toen hief de engel die ik op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand op naar de hemel. 6Hij zwoer: ‘Zo waar de schepper van de hemel en alles wat daarin is, en van de aarde met alles wat daarop is, en de zee met alles wat daarin is, tot in eeuwigheid leeft: het is de hoogste tijd! 7Op het moment dat de zevende engel zijn bazuin zal laten klinken, zal Gods geheim werkelijkheid worden, zoals hij zijn dienaren, de profeten, heeft beloofd.’

Gedicht

“Tijd” van Rutger Kopland

Tijd – het is vreemd, het is vreemd mooi ook
nooit te zullen weten wat het is

en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder
dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven

zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt
naar iets in zichzelf, iets ziet daar
wat het meekreeg

zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten
van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat
een verte voorbij onze ogen

het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken
dat ooit niemand meer zal weten
dat we hebben geleefd

te bedenken hoe nu we leven, hoe hier
maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder
de echo’s van de onbekende diepten in ons hoofd

niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik
buiten onze gedachten is geen tijd

we stonden deze zomer op de rand van een dal
om ons heen alleen wind

Muziek

Deel VII uit “Quatuor pour la fin du temps” van Olivier Messiaen.

Voor het ‘Quatuor pour la fin du temps’ liet Messiaen zich inspireren door het bijbelboek Openbaringen, hoofdstuk 10, vers 5 tot 7: ‘En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde hief zijn rechterhand op naar de hemel en zwoer bij Hem, die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft, en alles wat daarin is, en de aarde, en alles wat daarop is, en de zee, en wat daarin is: er zal geen tijd meer zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij zal klinken, zal ook het mysterie van God worden volbracht, zoals hij zijn knechten, de profeten, verkondigd heeft.’
Het Quatuor gaat over het einde der tijden, maar ook over de opheffing van het muzikale principe tijd.